อ่านที่นี่.. “แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

1630

 

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีเอกสารวิชาการดีๆมาแนะนำให้กับคุณครูทุกท่านครับ   ซึ่งก็คือ ตำราวิชาการ
“แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา”
ท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษากันได้เลยครับ…
ติดตามข่าวสาร/ เอกสารวิชาการ/สื่อการสอนที่น่าสนใจได้ที่  ครูอัพเดตดอทคอม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ โดยมี ขอบเขต
การดำเนินการให้เกิดผลตาม มาตรา ๒๕๘ จ.
ประกอบด้วย

(๑) การให้สามารถเริ่มดำเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(๒) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่

ทางทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม  หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกท่านครับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มเอกสารได้ คลิกที่นี่…

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ