แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!

680

แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!

แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!
แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!

แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีอำนาจหน้าที่ส่วนหนึ่งในการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564 – 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป

แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!

แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่!

ดาวน์โหลดเอกสาร >> แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2564-2565

ดาวน์โหลด แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 คลิกที่นี่ ลิงก์สำรอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 -2565 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่! จาก สนผ.สพฐ.