แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ป.1-ป.6

17083

แผนการสอนศิลปะ ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม
ขอนำ แผนการสอนศิลปะ ป.1 – ป.6  ซึ่งเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด แผนการสอนศิลปะ ป.1 – ป.6  ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ป.1-ป.6
แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ป.1-ป.6

เรียนรู้อะไรในศิลปะ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ

  • ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ          ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์            เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี                 ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
  • นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์                   อย่างสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์                ในชีวิตประจำวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า            ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ศิลปะ ประกอบด้วย

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 1

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.1

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 2

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.2

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 3

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.3

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 6

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.6

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ป.1-ป.6 คลิกที่นี่

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/