แผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่

1278

แผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่

แผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่

แผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ doc ป.1 - 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่
แผน การสอน active learning วิทยาศาสตร์ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิทยาศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning หรือ การสอนแบบเชิงรุก วิชาวิทยาศาสตร์
1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
2. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
7. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
8. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
9. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
10. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก พ.ว.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่