แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี

9554

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี
แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี
สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งดีๆมีฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะ โดยเฉพาะ คุณครูปฐมวัย แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล มาให้คุณครูดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีเลยค่ะ

คำชี้แจง
การพัฒนาการเติบโตของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและสถานศึกษา ต้อง
สามารถตอบสนองต่อตัวเด็กที่เอื้อประโชน์ต่อการปรับตัวเข้กับผู้อื่นให้ได้ อันถือว่าในระดับปฐมวัยเป็น
ช่วงเวลาสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในด้านอื่น รวมไปถึงการเรียนการสอนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จึง
ควรจัดให้มีการประยุกต์ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดหา และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควรให้ออกมาน่าสนใจที่สุด

การประยุกต์และนำหลักสูตรปฐมวัยมาใช้ควรต้องอาศัยสิ่งสำคัญ ดังนี้
1. ทำความเข้ใจในปแบบการเรียนการสอน เพื่อนำมาผนวกกับหลักสูตรปฐมวัยทั้ง 3 ช่วงปีการศึกษา เพื่อ
นำไปสู่หลักเกณฑ์ และจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของเด็กอย่างถูกวิธี
2. กำหนดจุดประสงค์ในการเรียนการสอน ผลการศึกษา พัฒนาการของเด็กที่ต้องการในแต่ละช่วงอายุให้
ครอบคลุมพัฒนาการค้นประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน ผ่นประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยยึด
ตามบริบทของประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน สถานที่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรู้แต่ละอย่าง ซึ่งสามารถกำหนดหัวข้อที่จะนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม
3. การประเมินผลของการศึกษา อาจริมจากการประเมินผลก่อนนำหลักสูตรไปใช้ ตรวจคุณภาพของหลักสูตร
การประเมินคุณภาพระหว่างการดำเนินการใช้หลักสูตร ตรวจสอบการนำไปใช้และผลการประเมินหลังไชว่า
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแต่ละช่วงอายุของเด็กปฐมวัยแต่ละชั้นปีหรือไม่

ตัวอย่าง

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี
แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี

 

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
ฉบับแก้ไขเองได้ ครบ 4 สาระ 20 สัปดาห์
#Goodjobforkids
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก บริษัทเจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น