แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

1792

แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
แผนบรรจุ ครู พัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4749 เรื่อง การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

0.ว4749 แผนบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แผนรับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียด ร.ร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบขออนุมัติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๔,๕๗๔ อัตรา จําแนกเป็นรายสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและรายจังหวัด ตามสาขาวิชา ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เพื่อดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
แผนบรรจุ ครู พัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565

เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการแล้ว ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนฯ และบัญชีรายละเอียดขออนุมัติ กําหนดตําแหน่งฯ ปริมาณงานสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ – ๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ครู 10 วิชาเอก ที่ขาดแคลนมากที่สุด ในอีก 10 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2564-2573) 10 วิชาเอกขาดแคลน ตำแหน่งครูผู้ช่วย