วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566-2570

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566-2570

Advertisement

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566-2570

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการในสังกัด

 

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566-2570

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะสิ้นสุดลง จึงต้องดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566-2570

Download แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้ที่ https://bit.ly/3rtBM3R

เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เครื่องราช 2565 เครื่องราชกระทรวงศึกษา เครื่องราชครู เครื่องราช สพฐ. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 จำนวน 236,955 คน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments