วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 - 2570 ของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570...

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 – 2570 ของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

Advertisement

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 - 2570 ของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่สําคัญประการหนึ่ง คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทางของ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและแผนสําคัญอื่น ๆ และสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง ที่ระบุทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่หน่วยงานในสังกัดทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ ควรให้ความสําคัญและมุ่งดําเนินการในระยะ 5 ปี โดยใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดําเนินงาน รวมถึงการจัดทําแผนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม

Advertisement

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 – 2570 ของ สพฐ. คลิกที่นี่

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 - 2570 ของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษา และคณะทํางานทุกท่านที่ได้ร่วมกันยกร่างเอกสารฉบับนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กและเยาวชนสามารถต่อยอดพัฒนาตนเอง ไปในทิศทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ประเทศไทย สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และสังคมไทยคงอยู่ได้อย่างสงบสุขในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 – 2570 ของ สพฐ. คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุในโรงเรียน โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments