แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ป.1

6916

แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน
ตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
และนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้
และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม”

ดาวน์โหลดที่นี่  <<คลิก