แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

5790
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564 ดังภาพค่ะ

แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

รอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไป

โดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้
1.ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55
3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่งจากแผนภาพด้านล่างคุณครูจะเห็นไทม์ไลน์ของการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ยกตัวอย่างดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ก.ค.ศ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่จากนั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนต้องเริ่มทำเกณฑ์ PA  โดยรอบการประเมิน

รอบที่ 1 จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

รอบการประเมินรอบที่ 2 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รอบการประเมินรอบที่ 3 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รอบการประเมินรอบที่ 4 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ซึ่งกรณีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 4 ปี และมี PA ที่ผ่านเกณฑ์ 3 รอบการประเมินกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 3 ปีและมี PA ที่ผ่านเกณฑ์ 2 รอบการประเมินนั่นเองค่ะ

แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

การยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตัวอย่าง กรณี 4 ปี

เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครู ทุกคนเริ่มทำ PA จากนั้น เราจะประเมิน PA รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการสิ้นสุดเกณฑ์เก่า ว.17และ ว.21แต่หากคุณครูเก็บงาน ในเกณฑ์เก่ามาก่อน จะสามารถ นำมาใช้ในการประเมิน PA รอบที่ 2 คือ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งจะหมายความว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คุณครูประเมินPAรอบที่ 1 + ผลงานเกณฑ์เดิม ดูในตารางนะคะ

จากนั้นวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 คุณครูจะประเมินPA รอบที่ 3 หมายความว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2566  จะมี PA รอบที่ 1 รอบที่ 2 รวมกับผลงานเกณฑ์เดิม

จากนั้นวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 คุณครูจะทำการประเมิน PA รอบที่ 4 นั่นหมายความว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2567 คุณครูจะส่งผลงานPA รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3

ซึ่งคุณครูสามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานเดิมที่นำมานำเสนอในตาราง โดยจะมีบอกว่าวันยื่นขอปีงบประมาณ คุณครูยื่นขอปีงบประมาณใดและต้องส่งผลงานใดบ้างเช่น ผลงานด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามว. 17 /2552 จำนวน 2 ปีการศึกษา หรือหากคุณครูเก็บผลงานเดิมตามว21 จะส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2 ตามเกณฑ์ว 21/2560 และจะบอกว่าผลงานที่ต้องมี จากการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตามหลักเกณฑ์ใหม่จะส่งในรอบไหนบ้าง

แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

และ ตัวอย่างการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์เดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คุณครูสามารถดูได้จากแผนภาพเลยค่ะ

แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามว. 13 /56 จะยื่นคำขอตามว. 17/5 2 หรือว.21/60 สามารถยื่นได้ภายใน 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นคำขอตาม ว.17/5 2 ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ ว.21/60 ซึ่งกำหนดให้ยื่นได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบหรือได้รับแจ้งมติไม่อนุมัติหากกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าวเกิน 30 กันยายน 2565 ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามว.17/52 ช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้วไม่สามารถยื่นขอรับการประเมิน ว.17/52 ได้อีก

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปและต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูจะสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ได้เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน

 

แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564
แผนภาพอธิบายวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าไป PA ล่าสุด 29 ม.ค.2564

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล จาก ก.ค.ศ.ค่ะ