แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. ปิดเทอมเสริมประสบการณ์ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.”

1207

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. ปิดเทอมเสริมประสบการณ์ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.”

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. ปิดเทอมเสริมประสบการณ์ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.”
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สสวท. ปิดเทอมเสริมประสบการณ์ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เที่ยวไป เรียนไปกับสสวท.”

ปิดเทอม หรือเรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน ก็สนุกสนานกับ การทัศนศึกษาข้างนอก แถมได้สะสมความรู้กันที่ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เที่ยวไป เรียนไปกับสสวท.” สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนน้อง ๆ เรียนรู้ แบบไม่เครียดกับ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับสสวท.” พบกับแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 50 แห่ง ที่นักเรียนจะได้เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ โดยไม่ต้องเดินทาง อาทิ แหล่งเรียนรู้เขื่อนศรีนครินทร์ แหล่งเรียนรู้ศิลาแลง แหล่งเรียนรู้โรงสีข้าว มูลนิธิชัยพัฒนา แหล่งเรียนรู้พลังงานกังหันลม แหล่งเรียนรู้ผ้าย้อมคราม และอีกหลากหลายที่น่าสนใจ

ลิงก์แหล่งเรียนรู้ ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. ปิดเทอมเสริมประสบการณ์ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.”
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สสวท. ปิดเทอม เสริมประสบการณ์ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.”

เพราะการทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ทำให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์แตกต่างจากในห้องเรียน ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การสังเกต คิดและแก้ปัญหา ฯ พร้อมแล้วไปตะลุยโลกออนไลน์หาความรู้คู่ความเพลิดเพลินกันได้เลยที่ https://fieldtrip.ipst.ac.th

การทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ได้ฝึกทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสังเกตและอื่น ๆ นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีพัฒนาการในด้านอื่น ๆ อีกด้วย แต่ในการทัศนศึกษานั้น ในบางสถานที่นักเรียนอาจเดินทางลำบาก อาจอยู่ห่างไกลหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งก็ไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอกเข้าไป ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์พร้อมเนื้อหา/กิจกรรมประกอบหลักสูตร จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ ICT

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

สื่อเสริมทักษะ เด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย ครูอนุบาล สสวท. ชวนครูปฐมวัย ปิดเทอมนี้ ชมวีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาการสอนชุด “การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย”

อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting