วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูโครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564

Advertisement

โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564 สมัครแบะส่ง 15 ก.ย.-31 ต.ค.64 นี้

คำชี้แจงการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น11) ปีที่11 ปีการศึกษา 2564 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดังที่อัญเชิญมาเบื้องต้น ที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและหน้าที่ของครู และจากส.ค.ส.พระราชทานพ.ศ.2557) ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่า สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยศักยภาพของครู พลังความสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน จึงมีแนวทางการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น11 (ปีที่11) ปีการศึกษา2564 ดังนี้

๑.คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข
๑.๑ มีความซื่อสัตย์
๑.๒ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๑.๓ ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
๑.๔ ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ
๑.๕ เป็นครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการหรืออื่นๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยให้สำรวจคุณสมบัติตัวเองด้วยความซื่อสัตย์

(หากครูไม่ซื่อสัตย์แล้วจะสอนนักเรียนให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร)

๒.การให้คะแนนการเพื่อการคัดเลือกมาจากๆ สิ่ง ต่อไปนี้
๒.๑ จากการทำโครงการ (project) ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
มีรายละเอียดดังนี้
ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่านทำโครงการ (project)ภายใต้แนวคิด “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” วัตถุประสงค์ของโครงการ(project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙ ” มุ่งให้เกิดพฤติกรรม หรือมีพัฒนาการ ๓ ด้านในนักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชนดังนี้

ㆍ พฤติกรรมลด เลิก อบายมุข (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนันทุก รูปแบบ) พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
ㆍ พฤติกรรมพึ่งตนเองในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโควิด-๑๙ สร้างอาหาร(การเกษตร) สร้างยา(สมุนไพร) สำหรับครอบครัวพฤติกรรมความมีน้ำใจ แบ่งปันต่อผู้อื่น

Advertisement

๒.๒ จากผลงานย้อนหลัง3  ปี ที่ตนเองได้ทำจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล
ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุรี่ การพนันทุกรูปแบบ
๒.๓ จากคุณสมบัติ 4ข้อของตนเอง
๒.๓.๑ ความซื่อสัตย์
๒.๓.๒ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๒.๓.๓ ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
๒.๓.๔ ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ
๓.ระยะเวลาในการทำโครงการ (project)
๓.๑ ใช้ระยะเวลา ๑ ภาคเรียน ในภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแยกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ ลงทะเบียนสมัคร ส่งโครงการ (Project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙
ㆍส่งผลงานย้อนหลัง ๓ปี ที่ตนเองได้ทำจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ โดยลงทะเบียนสมัคร/ ส่งโครงการ /ส่งผลงานย้อนหลัง ๓ปี
ในเวปไซต์ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – “๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ช่วงที่๒
ㆍส่งผลการดำเนินงานจากโครงการ (project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.comได้ตั้งแต่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ช่วงที่๓
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙ (รอบที่๑) ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม๒๕๖๕ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อบที่ ๑)แล้ว ให้นำเสนอผลงาน (ตามสภาพจริง ผ่านระบบZ0OM ท่านละ๒๐ นาทีโดยจะแจ้งล่วงหน้าและจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
ตั้งแต่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ช่วงที่ ๔
ㆍประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่๑๑) รุ่น๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ วันที่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ในห้วงก่อนวันครูโลก ๑ สัปดาห์
ณ หอประชุมคุรุสภา โดยรับมอบโล่ฯ จากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ
๑.ผู้ที่สมัครและส่งผลงานตรงตามเงื่อนไข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะได้รับ
– เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔
– เมล็ดฟ้าทะลายโจร -ยาฟ้าทะลายโจร
– เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข จะได้รับ
– โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
– เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข
– เมล็ดฟ้าทะลายโจร /ยาฟ้าทะลายโจร
– เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
ศึกษาข้อมูลและ ส่งโครงการ (p roject) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙
ได้ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com หรือสแกน
สมัครและส่งโครงการฯ ๑๕ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ส่งผลการทำโครงการ ฯ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ㆍ๘๙-๖๗๘ ๑๔๙๙
นางสุรภีย์ คำหน่อแก้ว ㆍ๘๘-๒๖๗ ๒๖๑๙ น.ส.รจนา กลิ่นหอม 0๘๗-๓๘๔ ๓๙๕๓
น.ส.อภิศา มะหะมาน 0๘๙-๒๗๔ ๘๘๒ค

เข้าสูเว็บไซต์ โรงเรียนคำพ่อสอน.com คลิกที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X