วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

Advertisement

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (สนใจโครงการบ้าน ธอส. – กบข. คลิกที่นี่)

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3.เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
4.เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
6.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
7.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
8.เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
9.เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

หมายเหตุ
– การขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) – (9) จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว
– การขอกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยไม่ให้กู้พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้ที่มีการแบ่งจ่ายงวดก่อสร้าง
– อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
– ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้างแล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 0%  ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-1.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.25% ต่อปี
ยกเว้น กรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.07%
– กรณีกู้ชำระหนี้ / ซื้ออุปกรณ์ฯ = 4.87%

Advertisement

หมายเหตุ
1.MRR ตามประกาศของธนาคาร
2.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์**

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
– เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
– บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
– อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
– หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)
– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
– หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
– สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
– ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
– แบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
– อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร ** (สนใจโครงการบ้าน ธอส. – กบข. คลิกที่นี่)

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก กบข.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อสมาชิก กบข. จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments