โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท

350

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 มูลค่ากว่า 81,200 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนต่างที่จะจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 18,700 ล้านบาท

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท

มาตรการคู่ขนานเพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในยามที่ข้าวออกสู่ตลาดมาก เพื่อไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำและมีเงินช่วยให้เก็บสต๊อกข้าวไว้ทั้งโรงสีและชาวนาไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำประมาณ 8,000 ล้านบาท และไร่ละ 1,000 บาท ประมาณ 55,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างรวม 33 งวด รวมถึงไร่ละ 1,000 บาท ได้ทันทีหลังคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มีมติอนุมัติงบประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้นำเข้าข้าวกว่า 1,000 รายจากทั่วโลกร่วมงานนี้ พร้อมใช้เวทีดังกล่าวนำเสนอยุทธศาตร์ข้าวของไทย ซึ่งคาดว่าปีนี้ไทยส่งออกข้าวถึง 7.5 ล้านตัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึงโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังและข้าวโพด ล่าสุดได้ลงนามเอกสารรอเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ปัจจุบันราคาพืชทั้ง 3 ขนิด ราคาปรับตัวสูงขึ้นดีกว่ารายได้ที่ประกัน โดยปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 7 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะที่ราคาประกันอยู่ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม มันสำปะหลัง ราคากิโลกรัมละกว่า 3 บาท ขณะที่ราคาประกันอยู่ที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม และราคาข้าวโพดอยู่ที่ 11-12 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท

ขอบคุณที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์