โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สมศ.

1600
สมศ
สมศ

โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สมศ.

หลักการและที่มา

จากการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ผ่านมา พบว่าภายหลังจากสถานศึกษาได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้วสถานศึกษายังขาดการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเองอย่างต่อเนื่องและทันทีทันใด จึงได้มีการบูรณาการระหว่าง สมศ. หน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันอุดมศึกษา ในการดำเนินโครงการร่วมกัน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการบูรณาการระหว่าง สมศ. หน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันอุดมศึกษา ในการดำเนินงานร่วมกันในการนำร่องโครงส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หลักการในการดำเนินงาน

1.กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาและต้นสังกัดนำผลประเมินภายนอกไปใช้ภายใต้การกำกับติดตามของต้นสังกัดระดับเขตพื้นที่/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2.การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาแบบจำแนกเป็นประเด็นที่ควรปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและประเด็นที่ควรพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ
3.เน้นให้สถานศึกษาจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพร่วมกับต้นสังกัดมุ่งเน้นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนและรายการความเสี่ยงสำคัญๆที่ควรขับเคลื่อยอย่างเป็นระบบ
4.เน้นให้สถานศึกษาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานร่วมกับต้นสังกัดในการแก้ไข ป้องกัน หรือปรับปรุงพัฒนาแล้วดำเนินการแบบต่อเนื่อง
5.ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้สถานศึกษามองเห็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม

เรื่องน่าอ่าน >>สมาชิก กบข. รับใบแจ้งยอดเงินก่อนใคร ไม่ต้องรอรับที่ต้นสังกัด ผ่าน e-Statement

โครงการส่งเสริมการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดาวน์โหลด จุลสาร สมศ. ผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

ผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกสมศ
ผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกสมศ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สมศ. จากเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)