เช็กด่วน !! หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

4889

เช็กด่วน !! หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เช็กด่วน !! หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เช็กด่วน !! หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย

 

เพิ่มเพื่อน

คณะกรรมการจึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563 เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์ ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามประกาศทั้ง 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด

 

สำหรับหลักเกณฑ์ ที่ให้ดำเนินตามประกาศฉบับแรก ใน 6 หมวดเดิม เช่น การสมัครเข้าร่วมโครงการ การจัดสรรพื้นที่ มาตรการควบคุมและกำกับดูแล หรือการกำหนดโทษไปแล้วนั้น ในฉบับที่ 2 ยังให้ปฏิบัติตามเกี่ยวเนื่องกับการลดการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 เช่น ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณ์นมต้องทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับหน่วยงานจัดซื้อให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันที่ 18 พ.ค. 2563 หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือแจ้ง อ.ค.ส.ภายใน 7 วัน หลังวันที่ 18 พ.ค. และทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2563

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้เริ่มส่งนมยูเอชที ในวันที่ 18 พ.ค.จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ตามจำนวนและวันที่หน่วยจัดซื้อกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. ให้จัดส่งนมโรงเรียนตามสัญญาที่ระบุไว้ ซึ่งครอบคลุมนม ยู เอช ที สำหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับในช่วง 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563

 

ส่วนภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้ประกอบการฯ ต้องรับผิดชอบ ส่งนมโรงเรียนให้เด็กกนักเรียนวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรก ยกเว้นเปิดภาคเรียนในช่วงถือศีลอดของศานาอิสลาม การส่งนมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ต้องส่งมอบนมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

“หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิดภาคเรียน หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตนมทราบ และยังให้รับฟังความเห็นของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิมากกว่า 5 ตันต่อวัน โดยให้เสนอความคิดเห็นการจัดสรรพื้นที่จำหน่าย ให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันโควิด-19”

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และติดตามอ่านต่อที่