โครงการเพชรในตม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป เรียนจบบรรจุรับราชการครูทันที

9337
โครงการเพชรในตม 2564
โครงการเพชรในตม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
TCAS รอบที่ 2 Quota
โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(รหัสสขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงกาความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบโดยสถบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้
1. จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้
1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน
1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน
1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน
1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ : 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา
กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้
1.วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
5.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม

เพิ่มเพื่อน

 

โครงการเพชรในตม 2564
โครงการเพชรในตม 2564

 

 

โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม 2

 

โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม 2

 

 

โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม

 

โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม 2

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม

 

โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม 2
โครงการเพชรในตม 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=151

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก https://admission.swu.ac.th/admissions2/