โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วิทย์ คณิต วิทยาการคำนวณ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2628
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วิทย์ คณิต วิทยาการคำนวณ โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) และเป็นการเตรียมพร้อมครูและนักเรียนสู่การทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2564

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ครูประจำการ จำนวน 400 คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยเปิดรับสมัคร ครูประจำการ ที่สอนในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รายละเอียดดังนี้

 • ครูประจำการ จำนวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ (รวม 400 คนโดยประมาณ)

  • 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 150 คน

  • 2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 150 คน

  • 3) กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 100 คน

*ทั้งนี้ ผู้จัดการอบรมรมขออนุญาตจัดลำดับให้สิทธิ์ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเป็นลำดับแรก ตามเป้าหมายของ สสวท. ในระดับชั้นอื่นๆ เรียงลำดับตามช่วงระยะเวลาการสมัคร

 • รูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Application สำหรับประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ และการนิเทศติดตามโดยใช้รูปแบบกระบวนการ PLC

 • ระยะเวลา

  • ระยะที่ 1 วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวม 4 วัน #ฝึกอบรมแบบออนไลน์ (รายละเอียดดังกำหนดการ)

  • ระยะที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 #การนิเทศติดตามโดยใช้รูปแบบกระบวนการ PLC

 • งบประมาณ : สนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 • ประโยชน์และสิทธิ์ที่ได้รับ

  • ได้รับความรู้ เข้าใจและทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

  • ชั่วโมง PLC ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ชั่วโมง

 • สอบถามเพิ่มเติม

  • สาขาวิทยาศาสตร์

   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว เบอร์โทรศัพท์: 063-948-8838 อีเมล: [email protected]

   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา จูมพลหล้า เบอร์โทรศัพท์: 089-422-7937 อีเมล: [email protected]

  • สาขาคณิตศาสตร์

   • อาจารย์พรทิพา หล้าศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์: 082-302-6278 อีเมล: [email protected]

  • สาขาคอมพิวเตอร์

   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ โสภา เบอร์โทรศัพท์: 094-524-9261 อีเมล: [email protected]

 

กำหนดการอบรมออนไลน์
กำหนดการอบรมออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://sites.google.com/udru.ac.th/pisaudru/

ลิงค์สำหรับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfB9tSGJXCfEB4SG2…/viewform

รายละเอียดเพิ่มเติม : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี