เช็คที่นี่ ! โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 สาขาวิชาประถมศึกษา รวม 31 อัตรา เรียนที่ ม.เชียงใหม่ จบแล้วบรรจุเลย

2046

เช็คที่นี่ ! โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1
สาขาวิชาประถมศึกษา รวม 31 อัตรา เรียนที่ ม.เชียงใหม่ จบแล้วบรรจุเลย

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีรายชื่อ  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1
สาขาวิชาประถมศึกษา รวม 31 อัตรา เรียนที่ ม.เชียงใหม่ จบแล้วบรรจุเลย  เพื่อให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในตำบล
ที่ได้รับการจัดสรร มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (มช.)ดังรายชื่อนี้นะครับ

เช็คที่นี่ ! โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 สาขาวิชาประถมศึกษา รวม 31 อัตรา เรียนที่ ม.เชียงใหม่ จบแล้วบรรจุเลย
เช็คที่นี่ ! โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนบรรจุ โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 สาขาวิชาประถมศึกษา รวม 31 อัตรา เรียนที่ ม.เชียงใหม่ จบแล้วบรรจุเลย

😊😊เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา😊😊
ข้อ 1 เป็นนักเรียนที่มีทะเบียนบ้าน (ทร.14) อยู่ในภูมิลำเนาตำบลนั้น (ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ที่ไหน ก็มีสิทธิ์
เช่น สังกัด สพม ศึกษาสงเคราะห์ อปท. พระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชน คริสจักร รวมทั้ง กศน ด้วยครับ )
ข้อ 2 มีฐานะยากจน (รายได้ต่อคนในครอบครัว ไม่เกิน 3,000 บาท )
ข้อ 3 มีทุนการศึกษาให้ตลอด 4 ปี เป็นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต) ค่าหอพัก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 6,000 บาท และมีค่าศึกษาเพิ่มเติม เช่นค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนอีกเดือนละ 2,000 บาท
ข้อ 4 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุทันที ไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกหรือแข่งขันอีก
ข้อ 5 เมื่อไปบรรจุเป็นครูแล้ว จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 6 ปี
ข้อ 6 เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมที่..
https://www.eef.or.th/…/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8…/…  

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา   เพจ ศน.ติ๊ก นพดล โป่งอ้าย