โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

542

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!

ที่มา : สำนักทดสอบ สพฐ.