โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย

6057

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวโครงสร้างแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงสร้างข้อสอบดังนี้ครับ

เรื่องราวที่คล้ายกัน : nt access ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564

สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ
ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย
โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ระบบ NT access สำหรับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2564