โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 2564

6146

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 หรือ โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน รูปแบบข้อสอบ test blue print ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีโครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 ดังรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1
โครงสร้างแบบทดสอบRTป.1

โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 ด้านที่ สมรรถนะ 1. การอ่านออกเสียง ท 1.1 ป.1/1อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้าคำที่มีอักษรนำ)

สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เรื่อง

ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

เรื่องราวที่นาสนใจ :
ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

เรื่องราวที่นาสนใจ : โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน
โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : เอกสารแนบโครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1