เด็กไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใด โชว์การเขียน โค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด “การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

2069

เด็กไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใด โชว์การเขียน โค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้
ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด “การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

 

เด็กไทยมีดี  ไม่แพ้ชาติใด  โชว์การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด  "การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
เด็กไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใด โชว์การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด “การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ทันกับโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

โดยปัจจุบัน ทุกเทคโนโลยีล้วนเกิดจากการเขียนภาษาโค้ดดิ้ง ทั้งนั้น ซึ่งภาษา โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนใน การเขียนโค้ดดิ้งจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบความคิดต่างๆ แบ่งเป็นส่วน ๆ
จากนั้นก็นำมาพัฒนาปรับปรุงและวิเคราะห์จนสามารถควบคุมหรือสร้างสิ่งของต่าง ๆ ได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคิดค้นผลงานที่มี
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผนวกกับความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  โดยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยกตัวอย่าง ธุรกิจ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

เด็กไทยมีดี  ไม่แพ้ชาติใด  โชว์การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด  "การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
เด็กไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใด โชว์การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด “การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

 

 

 นายภาคภูมิ ทำนา นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่า เนื่องจากปัจจุบันการผลิตมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากกว่าในอดีต เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาทำให้กระบวนการผลิต มีความแม่นยำ เที่ยงตรง สามารถทำงานที่ซับซ้อน และทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้ผลผลิตจำนวนมาก  จึงได้นำความรู้ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานมาประยุกต์ใช้ในการแกะสลักงานไม้ ที่แต่เดิมต้องแกะสลักงานไม้ด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน และไม่สามารถแกะงานที่มีความซับซ้อนได้ โดยการแกะสลักงานไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เริ่มจากการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ซึ่งคือการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด ลายเส้น รูปแบบของชิ้นงาน จากนั้นเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) ด้วยโปรแกรม CAM (Computer Aided Manufacturing)
ซึ่งคือ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการสร้างเส้นทางการทำงานของเครื่องมือตัด (Tool Path) เป็นภาษา Coding คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนเครื่องมือตัด เป็นต้น จากนั้นเป็นการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Milling โดยทำการโหลดเข้าเครื่องจักร CNC เพื่อทำการกัด และแกะสลักชิ้นงานตามโปรแกรม Coding ก็จะได้ผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้

 

โดยขั้นตอนสุดท้าย คือ การขัดแต่งชิ้นงาน ทำสี เคลือบเงาและบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยงานแกะสลักไม้นี้ จะใช้ไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ ไม้ประดู่ ไม้พะยอม ไม้มะค่า เพราะไม้เหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นไม้เนื้อแน่น มีสีน้ำตาลสวย เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็งแรง หนัก และทนทานไม่แตกบิ่นง่าย เมื่อลงสีย้อมไม้และเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์จะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม

 

นายภาคภูมิ เล่าต่อไปอีกว่า ปัจจุบันงานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายได้เฉลี่ย 5 ชิ้นงานต่อเดือน ซึ่งเป็นยอดสั่งซื้อที่ไม่มากนัก เพราะเพิ่งเปิดธุรกิจมาไม่นานนี้ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่มีความพึงพอใจในสินค้ามากและกลับมาสั่งซื้อซ้ำ เพราะเป็นสินค้าที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตแทนแรงงานคน ทำให้ประหยัดเวลา ได้รับชิ้นงานได้รวดเร็วทันใจ และสามารถสั่งซื้อในคราวเดียวกันได้เป็น จำนวนมาก รวมทั้งชิ้นงานมีความสวยงาม ละเอียด ประณีต และคงทน ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
และที่สำคัญมีราคาที่ถูกกว่างานแกะสลักไม้ในท้องตลาดมาก โดยงานแกะสลักไม้นี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก อาทิ รูปรัชกาลที่ 9 รูปพญาครุฑ รูปพระพุทธรูป รูปหลวงพ่อ รูปพระวิษณุกรรม และงานแกะสลัก 3 มิติอื่น ๆ เป็นต้น

เด็กไทยมีดี  ไม่แพ้ชาติใด  โชว์การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด  "การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
เด็กไทยมีดี ไม่แพ้ชาติใด โชว์การเขียน โค้ดดิ้ง(Coding) สร้างรายได้ ผลงาน นศ.เทคนิคฯ จ.ร้อยเอ็ด “การแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม   ขอชื่นชมในผลงานของน้อง  และขอขอบคุณที่มาเนื้อหา
จาก  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา