Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โพลสำรวจประชาชนพอใจผลงาน ศธ.

Advertisement

สวนดุสิตโพล สำรวจความพึงพอใจในผลงาน-นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ พบ ประชาชนพอใจนโยบายร้อยละ 75.03 และให้คะแนนการทำงานมากถึง7.42 จากคะแนนเต็ม 10

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (6 ธ.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.ได้มอบหมายให้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อนโยบายของ ศธ.นั้น การสำรวจความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย.2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,960 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 34.83% ครู 25.14% ประชาชนที่มีบุตรหลานในวัยเรียน 20.77 % และ บุคลากรทางการศึกษา 19.26% พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจนโยบายของ ศธ.ในภาพรวม 75.03 %

Advertisement

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนก 10 ลำดับความพึงพอใจ พบว่า พอใจในนโยบายผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทำ เข้าทำงานเออีซีให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ มากที่สุด 76.78 % รองลงมา คือ 2.นโยบายปรับ ลด ภาระงานที่ไม่จำเป็นของ ศธ.ลง 3.ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข 4.เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตำราต้องคุ้มค่า 5.ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 6.ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 7.ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 8.เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 9.นำระบบไอซีที เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง และ10.นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

Advertisement

“เจตนารมณ์ของการทำโพลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพราะ ศธ.อยากรู้ว่าครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของ ศธ.เรื่องใดต้องเร่งดำเนินการ เรื่องใดต้องปรับปรุง ซึ่งจากผลสำรวจที่ออกมาส่วนตัวรู้สึกพอใจ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างก็ให้คะแนนการทำงานของ ศธ.ถึง 7.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า สำหรับ 3ผลงานของ ศธ.ที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า ชื่นชอบผลงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มากที่สุด 81.79 % รองลงมา คือ โครงการเรียนฟรี และมอบทุนการศึกษา ส่วนผลงานที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุง 3 อันดับแรก คือ เรื่องการพัฒนาครู ผลิตครูที่มีคุณภาพมากที่สุด 73.04 % รองลงมา คือ การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง และการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น ฐาน หรือ โอเน็ต…

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.58 น.

You might also like