Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โมเดล”ครู ก-ข-ค” ดัน”ร่างรธน.”ทะลุด่าน

Advertisement

หลังจาก 21 อรหันต์ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ภารกิจ
นับจากนี้ไปของ
กรธ.จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระของร่างรัฐ
ธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจด้วยความถูกต้อง

Advertisement

เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้าคูหากากบาท “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ในการออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้

ทว่า
หากไล่เรียงดูจากกระแสสังคมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ค่อยเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดานักการเมือง
พรรคการเมือง แม้กระทั่งนักวิชาการเท่าใดนัก

ข้อสังเกตที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญกลายเป็นภาพลบในสายตาของประชาชน ก็ทยอยผุดออกมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นงานหนักของ กรธ. ที่จะต้องหาแนวทางเพื่อมาต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้

สำหรับ
แผนงานของ กรธ.ในการลงพื้นที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
เบื้องต้น กรธ.ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งกระทรวงมหาดไทย (มท.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาช่วยดำเนินการ

ทั้งนี้เริ่มต้นจากการสร้าง “วิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตย”
ระดับจังหวัด หรือ ครู ก. ขึ้นมาจังหวัดละ 5 คน มีคุณสมบัติสำคัญ
คือเป็นคนดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย มีความเป็นกลางทางการเมือง
รวมทั้งมีทักษะทางการพูด หรือเคยเป็นวิทยากรมาก่อน
มาฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม ที่ กทม.

จากนั้น ระหว่างวันที่ 20-31
พฤษภาคม ครู
ก.จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรระดับอำเภอ
สภาองค์กรชุมชน หรือ ครู ข.

และช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-25
มิถุนายนจะเข้าสู่การอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน หรือ ครู ค.
เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4
คน โดยระดับหมู่บ้าน
จะเน้นยุทธศาสตร์วิธีการแบบเดินเคาะประตูบ้านตามครัวเรือนต่างๆ

สำหรับ
พื้นที่ของ กทม.ทาง กรธ.ขอความร่วมมือจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อขอความร่วมมือตัวแทนจากกรรมการชุมชน กทม.ที่จดทะเบียน
มาช่วยเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายครู ก.ครู ข.

และ
ครู ค. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรธ.จึงเปิดฮอตไลน์สายด่วนเพื่อให้ครู ก.
ครู ข. รวมไปถึงครู ค. สามารถต่อสายตรงมาหา กรธ.ได้ หากพบปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้ กรธ.ยังมีอีกหลายช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ กรธ.ด้วย

เพื่อ
ให้การรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนไม่เกิดความเบื่อหน่าย
เนื่องจากหากต้องฟังร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยเนื้อหามากมายถึง 279 มาตรา

Advertisement

กรธ.จึงผุดไอเดียนำเสนอและถ่ายทอดเนื้อหาที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญผ่านการ
ร้อง รำ ทำเพลง

เบื้องต้นบทเพลงจะมีทั้ง 4 ภาค โดยภาคกลาง เป็นเพลงแหล่และเพลงโทนของ ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ ส่วนภาคใต้ เป็นเพลงของ เอกชัย ศรีวิชัย นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

ภาคอีสาน เป็นเพลงหมอลำหรือลำตัด โดย “จินตหรา พูนลาภ” นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง และภาคเหนือเป็นเพลงสะล้อ ซอซึงจาก ธีรวัฒน์ หมื่นทา ศิลปินพื้นเมือง ซึ่งถือว่าทุกภาคจะมีเพลงที่เป็นเพลงประจำภาค

อย่าง
ไรก็ดี กรธ.มีแผนงานว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหาลงประชามติ
รูปแบบการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.อาจเป็นในรูปแบบคล้ายๆ
กับรายการแกะกล่องร่างรัฐธรรมนูญผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ด้วย

ด้านกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการ “จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์”
ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐ
ธรรมนูญ สนับสนุนการทำงานตามที่ กรธ.ร้องขอ
รวมทั้งให้เตรียมการคัดเลือกวิทยากร ครู ก.ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างเข้มข้น
เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมวิทยากร ครู ข. ระดับอำเภอ
และวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคัด
เลือกวิทยากร ครู ก.
ระดับจังหวัดให้คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
หรือข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความพร้อม มีความรู้ ความสามารถ
และมีความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกรอบแนวทางที่ กรธ.กำหนด

ทั้ง
นี้ มีองค์ประกอบ คือ 1.ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัด
2.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ หรือผู้แทน
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน 4.ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้แทน
5.หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
หรือข้าราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร

โดยจะมีการจัดอบรม
วิทยากร ครู ก. ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม
อบรมวิทยากรระดับอำเภอ ครู ข. จำนวน 878 อำเภอๆ ละ 10 คน รวม 8,780 คน
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน และอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
80,491 แห่งๆ ละ 4 คน รวม 321,964 คน ระหว่างวันที่ 11-30 มิถุนายน

จาก
นั้นวิทยากรทุกระดับจะร่วมกันลงพื้นที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระ
สำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม

กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย บอกถึงความคืบหน้าในการจัดอบรมว่า
ตอนนี้เรารอรายละเอียดจากทาง กรธ. เรามีหน้าที่แค่ส่งรายชื่อให้เขา
ต้องรอวันที่ 18-19 มิถุนายนจึงจะเริ่มอบรม
อย่างไรก็ตามขณะนี้เราได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม (ครู ก.)
ไปแล้วจังหวัดละ 5 คน
โดยขั้นตอนการลงไปทำความเข้าใจจะเป็นลักษณะไปประชุมชาวบ้าน

แต่ทั้ง
นี้ ที่เรายังขยับมากไม่ได้เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับ กรธ.
เขายังคุยกันไม่สะเด็ดน้ำว่าอย่างไร ถ้าพวกผมเดินไปก่อนแล้วอาจผิดข้อห้าม 8
ข้อ ของ กกต.

ทั้งนี้บทบาทของกระทรวงมหาดไทยเราทำ 3 เรื่องคือ
1.ให้ความร่วมมือ กรธ. 2.อำนวยความสะดวก กกต. ในการสนับสนุนคน สถานที่
บัญชีรายชื่อ และส่งบัญชีรายชื่อไปยังผู้มีสิทธิลงคะแนน และ
3.เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เท่านั้นเอง

“แต่ราย
ละเอียดต้องรอให้ทาง กกต.มาชี้แจงให้เราทราบก่อนว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้
พวกเราเลยรอก่อน ส่วนที่ถามว่า ระหว่างที่ลงไปให้ความรู้ต้องให้
กกต.ไปด้วยหรือไม่นั้น ที่คุยกันเบื้องต้นไม่มี จะลงเฉพาะกับ กรธ.เท่านั้น”
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสรุป

ทั้งหมดนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งใน
การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
ก่อนที่จะเข้าคูหาลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม

ที่มา : มติชนออนไลน์ 4 / 5 / 2559

You might also like