โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปี 2564 ได้ที่นี่

1570

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปี 2564 ได้ที่นี่

"<yoastmark

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4ดาว ประจําปี การศึกษา 2564 โดยให้โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครและแบบรายงานผลการดําเนินงานยกระดับคุณภาพ โรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปีการศึกษา 2564 มายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ความแจ้งแล้วนั้น

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4ดาว ประจําปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่นี่

"<yoastmark

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคุณสมบัติโรงเรียน ตามเกณฑ์การตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4ดาว ประจําปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว ประจําปี 2564 รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ท่านแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจ แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปี 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ตาม QR-Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจําปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.