โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด ให้ได้ผลดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3045
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด ให้ได้ผลดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด ให้ได้ผลดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด ให้ได้ผลดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

advertisement

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีบทความสาระดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ส่งผลให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เลื่อนออกไปจากเดิม (17 พฤษภาคม 2564) เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะได้ประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ว่าจะสามารถเปิดภาคเรียนได้หรือไม่ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะส่งผลให้โรงเรียนได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงความพร้อมและความปลอดภัยของนักเรียน และครูเป็นสำคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม ได้สรุปย่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. On-site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) คือ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)

1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกล อยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน

1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล (ข้อ 2)

1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

advertisement

1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัด

2. On-air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ ใช้สัญญาณดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) C-Band (จานโปร่ง) ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ระบบ Application TV และระบบ IPTV ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. On-hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน คือ การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้

4. On-demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV (www.cltv.ac.th) , Youtube (DLTV 1 channel – DLTV 12 Channels) , Application DLTV , DLIT (www.dlit.ac.th), Application DLIT หรือ OBEC Content Center บน Smart Phone / Tablet

5. Online : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

advertisement

ทั้งนี้ ในการเลือกรูปแบบที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น โรงเรียนจะต้องคำนึงถึงความพร้อมและความปลอดภัยของนักเรียน และครูเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้มากกว่า 1 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประการ ซึ่งครูอัพเดตดอทคอม จะได้นําเสนอในโอกาสต่อไป

ด้วยความห่วงใยจากใจ ครูอัพเดตดอทคอม