วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2565 สป.ศธ.จัดทำคู่มือเกณฑ์ประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ปี 2565

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2565 สป.ศธ.จัดทำคู่มือเกณฑ์ประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ปี 2565

Advertisement

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2565 สป.ศธ.จัดทำคู่มือเกณฑ์ประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการ “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีกระบวนการและหลักการทางลูกเสือ พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออก นำความรู้และทักษะที่ได้รับและฝึกฝนจากกิจกรรมลูกเสือ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

14 มีนาคม 2565 – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดี วิถีลูกเสือ โดย ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ ร่วมพิจารณาจัดทำแนวทางให้มีความชัดเจน มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายอำนาจ กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคม พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้นการจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐาน ในการที่จะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ที่เข้าเกณฑ์ให้ได้รับรางวัล ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถานศึกษาที่เห็นในเชิงประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นให้สถานศึกษาอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ต่อไป

ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

Advertisement

โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ภายหลังจากการจัดทำคู่มือฯ เสร็จสิ้นบูรณ์ทุกขั้นตอน ทางสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะประกาศเกณฑ์นี้ให้ทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดใบสัมครโรงเรียนดีวิถีลูกเสือได้ที่นี่

การดำเนินการประชุมคู่มือการใช้เกณฑ์ ฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ในการสร้างมาตรฐานที่ดีในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีกระบวนการและหลักการทางลูกเสือ ไปพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ และส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ได้รับและฝึกฝน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียน ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม เฟส 2 ขยายจำนวนรับสมัครเพิ่มถึง 70,000 คน เพื่อแก้ปัญหาการสมัครซ้ำจนทำให้ผู้สมัครเต็มในแต่ละหลักสูตร

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments