โรงเรียนบ้านคลองกล้วย สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง

1949

           สวัสดีครับเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ของ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มานำเสนอดังนี้ครับ

๑. ตำแหน่งคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตรำค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ วิชาเอกปฐมวัย
๒.๒ วิชาเอกประถมศึกษา
๒.๓ วิชาเอกสังคมศึกษา
๒.๔ วิชาเอกทั่วไป
๒.๕ มีสัญชาติไทยเพศชายหรือหญิง
๒.๖ มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ารา ชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๙ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๑๐ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๑๒ ไม่ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๔ ไม่ เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑๕ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ ก าหนด
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๓ ตรงตามวิชาเอกที่ต้องการ
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ วันที่ ๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)

ที่มา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/