โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

807

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ

ประจำปีงบประมาณ 2558

————————

ด้วยทางโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียรุ้ง
จังหวัดเชียงราย สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน
1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน

จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่
8 กรกฎาคม 2546 เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล :
ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1
อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น
จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
หรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

2.3 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ
ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย โทร. 053-173677 ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 – วันที่
14 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

4.2 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมทั้งนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย

4.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

4.6 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ฉบับ

4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง”
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
หากผู้สมัครสอบคัดเลือก จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ
ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก มีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพ โดยกำหนดหลักสูตรการคัดเลือกดังนี้

6.1 สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 100 คะแนน

6.2 สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

7. วัน เวลา และสถานที่สอบ

จะทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วัน เวลา วิชา คะแนน (100)

16 พฤษภาคม 2558

09.00 – 12.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน

13.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

สถานที่สอบ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

8. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้

8.1 ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8.2 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การประกาศขึ้นบัญชี ผู้คัดเลือกได้

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก จะประกาศผลการคัดเลือก
และขึ้นบัญชีได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ
ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า

ถ้าความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่งอยู่ในลำดับ สูงกว่า
ถ้าคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งยังเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบอยู่ในลำดับสูงกว่า

บัญชีผ่านการเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก
และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

10. การแต่งตั้ง

ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่
ในประกาศผลการคัดเลือก ผลการคัดเลือกแยกเป็นรายตำแหน่ง
และแต่งตั้งครั้งแรกจะแต่งตั้งตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้
หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถเข้ารับการแต่งตั้งได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์
จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทนผู้คัดเลือกได้ที่ขึ้น
บัญชีไว้
แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งแรกหากไม่มีการยกเลิกบัญชีจะได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นคราวๆ เมื่อมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนว่างลง

11. เงื่อนไขการจ้าง

11.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เฉพาะปีงบประมาณ
2558 เท่านั้น

11.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1

11.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง

11.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 4
เดือน 14 วัน เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อหากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้เลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558