โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

1382

โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา

โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่
โรงเรียนปลอดขยะ2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี

โรงเรียนในฐานะที่เป็นแหล่งให้ความรู้ และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงมีแนวคิดที่จะให้นักเรียนลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ วิธีการนี้นอก จากจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำเข้าเตาเผาได้แล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานให้กับนักเรียน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของอีกด้วย

โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่
โรงเรียนปลอดขยะ2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R
3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle)

E – BOOK คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวที่น่าสนใจ ลิงก์ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริต คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดภาษาไทย ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551