โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,000 บาท 3-15 มีนาคมนี้

1824
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,000 บาท 3-15 มีนาคมนี้

ประกาศโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดทางหลวงโทธิ์ทอง ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัคนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ สอนประจำโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครตามรายละเอียด

ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง
ครูผู้สอน (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
๑ อัตรา
คำตอบแทน
เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่ครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

ขอบข่ายงาน
๑ วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ละส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓) จัดการอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เวียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖) เป็นผู้ที่มีความพร้อมและเข้าใจบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิตรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ
ตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่
ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สำเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ส. ๒๕๕๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ ห้องอำนวยการโรงเรียน
วัดทางหลวงโพธิ์ทอง ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง