โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2117
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูภาษาญี่ปุ่น)

ด้วยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณ
รายให้สถานศึกษาจะดำเนินการรับสมัคร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๔๕๖๒ ลงวันที่
๒๔ กรกฎคม ๒๕๖o และคำสั่งสำนักงานคณะกรมกรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/ ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง (ครูภาษาญี่ปุ่น)
ตำแหน่งที่ว่าง
จำนวน ๑ อัตรา
อัตราคาจ้าง
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเตือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก รร.วัดนวลนรดิศ