โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63

1458
โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63
โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63

โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63

ประกาศโรงเรียนวัดหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเสือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ด้วยโรงเรียนวัดหลวง ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาจำนวน ๑ อัตรา

อาศัยอำนาจความตามหนังสือสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ. o๔๐o๙/) ๔๕๖๒ ลวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงาน ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐
และคำสั่ง สำนักานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑ด๒๐/ ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖o เรื่องการอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน ตำแหน่งครูอัตรจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดหลวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่จะดำเนิการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราคจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาทระยะเวลา ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๔ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดหลวง
ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63
โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63

 

โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63
โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63

 

โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63
โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 24ก.ย.-2ต.ค.63

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดหลวง สพป.สิงห์บุรี