โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ

1230

นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนหนองเรือวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคณิคศาสตร์ ค่าตอบแทน
18,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1
อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาค
2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558
(ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท ประเมินสมรรถนะในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ที่มา : สพม.25