Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โรงเรียน ต้องทำอย่างไรต่อไป กับหลักสูตร สถานศึกษาฯ2560 (คุณครู คลิกอ่านที่นี่!!)

Advertisement

หลังจากคุณครูได้รับฟังการประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา (รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vfb3r7YCq0o)

เพิ่มเพื่อน

นับจากนี้คงเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้ว ที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2561 โดยโรงเรียนจะต้องเตรียมทั้งการเปิดสอนตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จัดสรรคาบสอบ จัดครูผู้สอน และจัดตารางสอน ซึ่งหากยังปรับปรุงหลักสูตรไม่เสร็จสิ้น ก็คงไม่สามารถที่ดำเนินการสิ่งเหล่านั้นได้ ขณะนี้หลายๆ โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปบ้างแล้ว หลายๆโรงเรียนยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หลายๆ โรงเรียนก็รอเขตฯ เรียกไปทำหลักสูตรพร้อมกัน ซึ่งมีคุณครูสอบถามผมเข้ามามากว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป ผมจึงได้จัดทำเป็น FlowChart ที่เป็นการสรุปแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษานี้ขึ้น เพื่อเป็นช่วยให้เห็นภาพรวมของการดำเนินการทั้งหมดแบบ Step by Step ที่ได้นำข้อมูลจากประกาศ คำสั่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องของ สพฐ. มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำเป็น Flow Chart นี้ขึ้น โดยสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

Advertisement

1. โรงเรียน โดยกลุ่มบริหารวิชาการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสุูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (จะนำตัวอย่างของคำสั่งมาให้ดูในลำดับต่อไป) โดยอ้างอิงจากคำสั่งและประกาศต่อไปนี้

– คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5Ul9yc0o5TG43Um8/view

– คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
อ้างอิง https://drive.google.com/…/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QS…/view

– ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อ้างอิง https://drive.google.com/…/1pKsUIrz1Y7iIBJrTMPbDUc7bln…/view

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5ME1jWXd4OEFneUE/view

2. โรงเรียน โดยกลุ่มบริหารวิชาการควรจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในภาพรวม ตลอดจนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้สำหรับเอกสารประกอบการประชุมอาจนำมาจาก

– Powerpoint ประกอบการบรรยายในการประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจหลักสูตรฯ 2560 ของ สพฐ. และ สสวท. อ้างอิงที่ https://drive.google.com/…/1DkS3gaLtI87oUE5HutfPcA-Bm6G4MbgR

– Mind Map ที่ผมได้จัดทำสรุปภาพรวมของหลักสูตร 60 ไว้ใน 1 หน้า อ้างอิงที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1940276399333670&id=100000539852258

– เอกสารสรุปหลักสูตรฯ 2560 ของ สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช อ้างอิง https://drive.google.com/…/1dfeFsHaGTeCh4D1wyPGK4nJ_5_…/view

หรือเอกสารอื่นๆตามความเหมาะสม

3. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งอาจประกอบด้วย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการต่างๆ อาทิเช่น

 การจัดรายวิชา

– ประถม : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชา

– ม.ต้น : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชาหรือมากกว่า

– ม.ปลาย : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชาหรือมากกว่า (เรียนภาคเรียนปีใดก็ได้ขึ้นกับ รร.)

โครงสร้างเวลาเรียน

+ เวลาเรียนพื้นฐาน

– ประถม 840 ชม./ปี

– ม.ต้น 880 ชม./ปี

– ม.ปลาย รวม 3 ปี 1,640 ชม./ปี

+ เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง/ปี

+ เวลาเรียนเพิ่มเติม สถานศึกษากำหนด

+ เวลาเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ควรคำนึงถึงศักยภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 ก.ค.2560)
อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5ME1jWXd4OEFneUE/view

 กำหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ไม่ซ้ำกับรหัสวิชาเดิมตามบริบทของแต่ละ รร.

 รวบรวมคำอธิบายรายวิชาและจัดทำเป็นร่างหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติ

นอกจากนี้งานหลักสูตรสถานศึกษา จะต้องมีการวิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อีกด้วย

3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มสาระหลักที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้โดยตรง ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ รวมทั้ง กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากนำสาระเทคโนโลยี มาอยู่กับกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ตลอดจนต้องมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้วย ส่วนกลุ่มสาระอื่นๆ อาจตั้งขึ้นมามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรด้วย ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นก็ถือโอกาสปรับปรุงไปพร้อมกันเลยทีเดียว

Advertisement

ทั้งนี้ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องนำตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มาทำการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา ตามที่เคยปฏิบัติมาในหลักสูตรฯ 2551

สำหรับรายวิชาพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดได้จาก

– ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ้างอิง https://drive.google.com/…/1vrIxiFGvwVuOkNxdAQW2dodgE1…/view

– ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ้างอิง https://drive.google.com/…/1q5jh9wH0lBI3rk3sXvgbQ-e0kT…/view

– ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ้างอิง https://drive.google.com/…/1y4HJ8R2ldd2cEgD1tAO2-qkARe…/view

นอกจากนี้ ในการเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาได้จาก https://drive.google.com/…/1Z77HWV9ww_LADD1fG2gUu4EZ1y…/view

สำหรับคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท. ดาวน์โหลดได้ที่ http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/
สำหรับรายวิชาเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดการเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ได้จาก

– การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ้างอิง
https://drive.google.com/…/13P4tPipSJB84zMI0jB1KaC8aOI…/view

– การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อ้างอิง
https://drive.google.com/…/1tLMNtEmMMpo_dcGtdDLMWlO-UJ…/view

โดยเมื่อแต่ละกลุ่มสาระจัดทำคำอธิบายรายวิชาเสร็จแล้ว งานหลักสูตรสถานศึกษาจะทำการรวบรวมทั้งหมดจากทุกกลุ่มสาระฯ ต่อไป

3.3 หัวหน้างานทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดและตรวจสอบการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตร

3.4 หัวหน้างานวัดและประเมินผล

ลงทะเบียนรายวิชา นำรหัสวิชา ชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตจากงานหลักสูตรสถานศึกษามาจัดทำระบบวัดและประเมินผล โดยให้ครูผู้สอนประเมินผลแล้วส่งผลการเรียนให้งานวัดและประเมินผล เพื่อสรุปผลการเรียนของนักเรียนตลอดหลักสูตรส่งให้งานทะเบียนตรวจสอบการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตรต่อไป

4. เมื่อได้ร่างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติ

5. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา ถ้าไม่อนุมัติจะต้องนำไปปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าอนุมัติ โรงเรียนจึงประกาศใช้หลักสูตรและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน

6. กลุ่มบริหารวิชาการ ขับเคลื่อนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดำเนินการ

– จัดครูผู้สอน คาบสอนและตารางสอน

– ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

– การนำหลักสูตรไปใช้นระดับชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจัดทำโครงสร้างรายวิชา

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

7. ครูผู้สอนประเมินผลในรายวิชาที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน โดยส่งผลการเรียนให้งานวัดและประเมินผลผ่านระบบการวัดและประเมินผลตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

8. งานวัดและประเมินผลสรุปผลการเรียนของนักเรียนตลอดหลักสูตรส่งให้งานทะเบียนตรวจสอบการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตรต่อไป

อนึ่ง สำหรับ FlowChart นี้ผมจัดทำขึ้นและได้ให้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้พิจารณาดูเบื้องต้น และได้รับข้อเสนอแนะจากบางท่านเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านได้ช่วยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง และหากมีบกพร่อง ผิดพลาดประการใดหรือมีคำแนะนำ เสนอแนะ ในการแก้ไขปรับปรุง กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อผมจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูและโรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

ศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48

โดย

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

3 กุมภาพันธ์ 2561

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

You might also like