Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โละ พ.ร.บ.การศึกษา 42

Advertisement

เลาะเลียบคลองผดุงฯ

เพิ่มเพื่อน

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

Advertisement

แล้วล่าสุดไปๆ มาๆ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้านกฎหมาย ก็เตรียมโละพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับปี 2542 ทิ้ง ด้วยการคิดยกร่างพ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. …. ฉบับใหม่ขึ้นมา คุยว่าจะลงรายละเอียดให้การศึกษาเป็นของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะที่ผูกติดกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อย่างที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อ้างถึงเพื่อเป็นการปูทางให้ทุกภาคส่วน และผู้มีศักยภาพพร้อมเข้าร่วมในการจัดการศึกษาทั้งประเทศให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ ศธ.ทำหน้าที่เพียงกำกับการจัดการศึกษาเท่านั้น ก็เลยลองเข้าไปดูสาระสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ์ตลอดความมุ่งหมายและหลักการ ทั้งดีและชัดเจนแล้วว่า ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แม้แต่การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่ฯ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Advertisement

ย้ำนักย้ำหนาถึงการระดมทรัพยากรจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรในชุมชนและวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาใช้จัดการศึกษา ผ่านมา 1 ทศวรรษ กับอีก 6 ปี มันเป็นเพียงแค่สวนอักษรที่มีความงดงามประดับไว้ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เท่านั้น ถามว่ามีข้อไหนด้านใดที่ได้ทำ อย่าว่าแต่เพียงเฉียดใกล้เลย แม้แต่นักการเมืองหรือผู้บริหารศธ.คนใด จะเปิดอ่านเพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้สักราย

ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลายเป็นนโยบายจากเบื้องบนที่มีทีมรัฐมนตรีว่าการ เลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะ สั่งตรงสู่ระดับเลขาธิการซี 11 ลงสู่ซี 10 ซี 9 ที่อยู่ในส่วนกลางไล่ลงไปถึงครูและบุคลากรที่อยู่ในท้องที่สู่การปฏิบัติ ชนิดขัดขืนไม่ได้ในทุกกรณี

ดังนั้น แค่หลักเอกภาพด้านนโยบายที่มีความหลากหลาย จึงกลายเป็นปัญหาที่ยากแก่การปฏิบัติไปโดยปริยาย เพราะติดบ่วงตรงที่โรงเรียนไม่มีความเป็นอิสระ และคนคิดปฏิรูปขาดความเข้าใจ เข้าถึง สถานศึกษาที่อยู่ตามป่าเขา ตามตะเข็บชายแดน ห่างไกลความเจริญที่มีบริบททั้งความเหมือนความแตกต่างกันออกไป

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงทีละเรื่อง ทำไมต้องยกทิ้งทั้งๆ ที่มีเวลาไม่มาก รึคิดอะไรอยู่


ที่มา ข่าวสดออนไลน์

You might also like