โหลดฟรีครับ!CAI กลุ่มสาระฯสังคมฯ-สุขศึกษาฯ ม.1-ม.6 ของ สพฐ.

1945

โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ม.1-ม.6 ของสพฐ.      

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มสาระฯสังคมฯ ที่นี่ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ ที่นี่ครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

– การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

– คนไทยมาจากไหน

– พระมหาปชาบดีเถรี

– พระอัญญาโกณฑัญญะ

– ภูมิปัญญาชาวบ้าน

– มหัศจรรย์วัฒนธรรม

– ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย

– สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

– ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง

– ตั๊กแตนผจญภัย

– นายสุมนมาลาการ

– บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

– พระเวสสันดร

– วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ

– หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา


– ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ

– มหันตภัยร้าย

– มุมเสี่ยงวัยใส

 – บอลมหัศจรรย์

– พลังแห่งชีวิต

– สมรรถภาพทางกาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มสาระฯสังคมฯ ที่นี่ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ ที่นี่ครั