โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)

2130

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)
โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)

ที่ ศธ ๑๔๐๐๒/ ว ๓๐๕ไ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖๕๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0๔๐๐๖/ว ๒๔๖๓
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เลขที่ส่งออก ที่ ศธ .๔๐๐๒/ 3.0.5..2. ลงวันที่ ..5..5…….
2564
๒. รายละเอียดของรหัสที่ใช้ในการโอนงบประมาณและเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๑๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ดังนี้
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
๒. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ ๔ ระยะเวลา ๒ เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔)
ประกอบด้วย

๑. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
๒. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์)
๓. บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน
๔. ครูดูแลนักเรียนพักนอนประจำ
. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
๖. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง ๙,0๐๐ บาท
๘. ค่าจ้างนักการภารโรง
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น
มาตั้งจ่ายให้หน่วยเบิกจ่ายนี้ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ ๔ ระยะเวลา ๒ เดือน
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔) ร้ายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๑๗๐๘/๖ ๓๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่แจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อนึ่งในการโอนเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ ได้รับแจ้งรายละเอียดช้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้องครบถ้วน
จากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวให้สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ ๒ ๒๘๘ ๕๘๕๒ และ ๑๒ ๒๘๘ ๕๘๓๔
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)
โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)

 

โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)
โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 651 (ค่าจ้างครูธุรการ เดือน ก.ค.-ส.ค.64)

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม https://www.finance-obec.net/D/16029.html

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๒
E-mail [email protected]