ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1615
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ด่วนที่สุด เรื่องซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/ ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่าน Google form ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ให้ตอบแบบรายงานข้อมูลผ่าน Google form ได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการตอบ
แบบรายงานข้อมูล ขอให้ประสานไปยังสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ