ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

1836

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

อาศัยความตามมาตราที่ 4 และมาตราที่ 45 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 3 พศ 2562 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ 2534 ข้อที่ 9 วรรคที่ 1 (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ. ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2558 และข้อ 7 วรรคที่  1 (3) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน 2563

จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 สบค. กำหนดใน 28 จังหวัดได้แก่

 

กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายกกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพรและระนอง

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 สดประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติมให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการติเตียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เช่น การสื่อสารแบบทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนโดย ใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จาก กระทรวงศึกษาธิการ