ไขข้อข้องใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

702

ไขข้อข้องใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
สำนักงาน ก.ค.ศ.

สวัสดีเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ สำนักงาน
ก.ค.ศ.ได้นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามข้อ
ตกลงในการพัฒนางานบ่อยครั้งมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากได้รับการสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวน
มาก ที่ยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินนี้
จึงทำให้ต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์นี้ และในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
จะขอชี้แจงทำความเข้าใจกับเพื่อนครูอีกครั้ง
เพราะบางท่านอาจได้อ่านหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เผยแพร่ประเด็นเกี่ยว
กับการประเมินวิทยฐานะโดยมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เพื่อนครูสับสนอีก สำนักงาน
ก.ค.ศ.จึงขอทำความเข้าใจกับเพื่อนครูและผู้สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินวิทยฐานะ ดังนี้

1.ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้หลัก
เกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
หรือที่เรียกว่า “หลักเกณฑ์ PA”
เป็นหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เลือกยื่นขอรับการประเมิน
การขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมคือ หลักเกณฑ์ ว17/2552
ยังคงให้ยื่นขอรับการประเมินต่อไปได้ ไม่ได้มีการยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าว
สำหรับหลักเกณฑ์ ว13/2556 หรือที่เรียกว่า “หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์”
กำหนดให้ยื่นขอรับการประเมินครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2558

2.ก.ค.ศ.ไม่ได้มีการบังคับให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA
แต่อย่างใด
ผู้ขอรับการประเมินสามารถเลือกยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ตนเอง
ถนัดและมั่นใจ
การที่ระบุว่าหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะยื่น
ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA
ให้ไปยกเลิกคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้ยื่นขอรับการประเมินไว้ก่อน
เพื่อมิให้มีการประเมินซ้ำซ้อน
สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาของทั้งผู้ขอรับการประเมินและราชการ

3.การประกาศใช้หลักเกณฑ์ PA ไม่
ได้ส่งผลต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์เก่าแต่อย่างใด การประเมินคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552
ยังคงดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
ต้องยอมรับว่ามีผู้เสนอรับการประเมินเป็นจำนวนมาก ในขณะนี้สำนักงาน
ก.ค.ศ.ได้พิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยทุกรายแล้ว
และกำลังเร่งดำเนินการออกประเมินให้เสร็จโดยเร็ว
สำหรับข้าราชการครูหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการที่ได้ยื่นคำขอรับการประเมินไว้
ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ใดก็ตาม
จะต้องได้รับการประเมินจนแล้วเสร็จอย่างแน่นอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะไม่เสียสิทธิใดๆ

ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้
สนใจทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะทุก
หลักเกณฑ์อย่างชัดเจน ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ
สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-2835 ในวันและเวลาราชการ
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า….

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน