ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม ม.ราชภัฏ-ราชมงคล ย้ำนโยบายรับทุกสถาบัน ร่วมทำธุรกรรมการเงินตามปกติ

487

ไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม
ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ปรับความเข้าใจพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกรณีการรับสมัครงาน
พร้อมย้ำนโยบายรับนักศึกษาจากทุกสถาบันเข้าร่วมงาน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กรณีการลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จัดหางานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงิน
ฝึกหัด (Financial Advisor Trainee)  และมีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14
แห่ง โดยธนาคารฯ ขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้น
ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ
และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมและหารือในครั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความเข้าใจเป็นอย่าง
ดี และยังคงดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารฯ ตามปกติ
นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างทั้งสองสถาบันฯ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้คุณภาพและตอบโจทย์ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้น
ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ
และขอขอบคุณทางคณะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ให้โอกาสและรับฟังคำชี้แจงในวันนี้
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญ คือ

1.) การประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด
(Financial Advisor Trainee)  ที่มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 แห่ง
ไม่ใช่นโยบายของธนาคารฯ
แต่เป็นการกระทำที่บกพร่อง ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ เอง
และเมื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้ยกเลิกและนำประกาศฯ
นั้นออกจากทุกสื่อทันที
และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
พร้อมกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลและป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

2.)
ชี้แจงปฏิเสธเกี่ยวกับเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่งที่ระบุเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
มหาวิทยาลัยออกเป็น  3 กลุ่มซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้
ว่าเอกสารดังกล่าว ไม่ใช่เอกสารของธนาคารไทยพาณิชย์แต่อย่างใด

3.) ธนาคารฯ
ยืนยันถึงนโยบายในการรับนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ได้ เข้าทำงานกับธนาคารฯ โดยไม่มีการปิดกั้นหรือแบ่งแยกสถาบันใดๆ
รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏ ด้วยเช่นกัน
โดยธนาคารฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความสามารถเป็นหลัก
ผู้ที่เข้าทำงานทุกคนล้วนมีโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และผล
งานของแต่ละบุคคล ซึ่งธนาคารฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย นี้มาโดยตลอด

“ปัจจุบันไทยพาณิชย์มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า 22,000 คน
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ธนาคารฯ
ได้รับพนักงานใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 4,348 คน
โดยเป็นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 860 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 429 คน หรือ 30% ของพนักงานทั้งหมด
และในทุกๆ ปี ธนาคารฯ
ได้รับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าทำงานเฉลี่ยปีละ 500 คน
และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลี่ยปีละ 300 คน”

ผศ.ดร. นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และรศ.ดร.
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกันชี้แจงว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ขอขอบคุณกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อกรณีที่เกิดขึ้น
ทั้งสองกลุ่มสถาบันรับคำขอโทษจากผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ขอชี้แจงว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
แม้จะมีปรัชญาที่แตกต่างกันตามประวัติศาสตร์และบริบทของแต่ละแห่ง
แต่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ เป็นกำลังของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ขอยืนยันว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กำกับโดยองค์กรกลาง คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างสำคัญที่แสดงว่าหน่วยงานต่างๆ
ควรจะร่วมมือกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร
และให้โอกาสแก่บัณฑิตที่แม้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ต่างกัน
ได้เพิ่มพูนศักยภาพของบัณฑิตบนพื้นฐานของความเสมอภาค
เป็นการระดมพลังทุกภาคส่วนของสังคมให้ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/