Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ไฟเขียวเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามขอตั๋วครู

Advertisement

ไฟเขียวเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามขอตั๋วครู

คุรุสภาเห็นชอบหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามขอตั๋วครู 27 ก.ย.นี้เริ่มใช้พิจารณารายแรก

เพิ่มเพื่อน

อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16.02 น.

วันนี้(26ก.ย.) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 44 (ข) (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

2.เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

และ3.ต้องเป็นโทษจำคุกที่เป็นความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Advertisement

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดที่มีโทษจำคุกเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้แก่

1.ความผิดต่อการทุจริตในหน้าที่

2.ความผิดต่อการทารุณร่างกายและจิตใจ

3.ความผิดต่อการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

4.ความผิดเกี่ยวกับเพศ และ5.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

“ ที่ผ่านมาการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาเป็นรายกรณี แต่ นพ.ธีระเกียรติ เห็นว่า ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานกลางนำไปใช้ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพทุกกรณี ” ดร.สมศักดิ์ กล่าว. 

ที่มาของข้อมูล : เดลินิวส์ อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16.02 น.

Advertisement

You might also like