Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ไฟเขียว ต่ออายุ “ข้าราชการ” เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี

Advertisement

ครม.ไฟเขียว ต่ออายุ “ข้าราชการ” เกษียณได้ในวัย 70 ปี

เพิ่มเพื่อน

ครม. อนุมัติ แก้ไขร่างกฎ ก.พ. ต่ออายุราชการ เปิดทาง สายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ เกษียณอายุที่ 70 ปี สามารถย้ายจากตำแหน่งเดิมได้ เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป

Advertisement

รายงานข่าวเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ (21 พ.ค.) ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการ ที่ครบ 60 ปี ออกไป ตามที่ สำนักงาน ก.พ.เสนอ โดย ครม.ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ข้าราชการที่สามารถขยายอายุเกษียณราชการออกไป จะต้องอยู่อยู่ในสาขาที่ขาดแคลน อยู่ในสายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และ ระดับทรงคุณวุฒิระดับ 10 หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ โดยจะต้องเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

Advertisement

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไปนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย

สำหรับการต่ออายุเกษียณราชการครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และในครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 ปี รวมการขยายอายุราชการทั้งหมดแล้วไม่เกิน 10 ปี

“การขยายอายุเกษียณราชการ มีกาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ครั้งนี้ ครม.ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสรุป ข้าราชการจะไม่ได้ต่ออายุเกษียณทุกคน แต่จะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในส่วนวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ เคยอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยการรับราชการต่อ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสาขาเดิม ซึ่งโดยรวมการขยายอายุเกษียณออกไปถึง 10 ปี หรือเกษียณอายุที่ 70 ปี โดยรายละเอียดทั้งหมด ทางก.พ.จะดำเนินการ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับต่อไป”

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก >> สนุกดอทคอม วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

You might also like