Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเตือนทุกโรงเรียนเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเตือนทุกโรงเรียนเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา

Advertisement

ไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนา
เพิ่มเพื่อน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ไหม่ 2019

Advertisement

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตัวย สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่๒๐๑๙ ในประเทศจีนและแพร่ขยายสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไต้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ ฝ้ระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง ดังนี้

 

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๑ ดื่มน้ำอุ่น มื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก๓๐-๕๐ซีซี,ผู้ใหญ่ ๕๐ – ๘๐ ซีซี)

๒. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม

๓ หลีกเลี้ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

๔. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

Advertisement

๕ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

๖. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

๗ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ

ส. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน

๙. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

๑๐. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒

 

ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันทีและหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

 

๒๖  มกราคม ๒๕๖๓

 

 

ไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนา

 

ที่มา ศธ.360 องศา