การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

1617

ด่วนที่สุด! การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานศณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานนอกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 18) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความแข็งแล้วนั้น

ด่วนที่สุด! การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด! การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เน้นย้ําสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

เรื่องราวที่น่าสนใจ : มาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

  1. การเปิดสถานศึกษาหลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง หรือ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ และเมื่ออยู่ในสถานการณ์ปกติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนโซต์
  2. ATK หรือการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยขอให้สถานศึกษาประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อพิจารณาวิธีการคัดกรอง ที่เหมาะสม ก่อนจัดการเรียนการสอนรูปแบนออนไซต์
  3. กรณีเมื่อพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ขอให้สถานศึกษาเน้นการดําเนินการ ตามแผนเผชิญเหตุในคู่มือแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิต-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือนี้

4. ขอให้สถานศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจํานวนมาก 

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ :ศธ.เลื่อนจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/