การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธี …

535

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธี …

Advertisement

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ซึ่งต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

Advertisement

และจากการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วพบว่าหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายๆ ไม่ครอบคลุมการย้ายบางกรณี ได้แก่ การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งและการย้ายซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ และหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนถิ่นฯ มีประเด็นปัญหาที่ต้องหารือ ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก จึงได้เห็นควรจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการประชุมในครั้งนี้

โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสารถ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้แทนส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคบากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เข้าร่วมการประชุมร่วมกันกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ดังกล่าว

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/