การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

468

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดังตัวอย่างของ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง 1 คุณวุฒิ

หนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรอง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อประโยชน์
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ คุณวุฒิ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

และสามารถเช็กคุณวุฒิต่างๆที่มหาวิทยาลัยรับรองอีก ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

เช็กที่นี่!!!คลิก

ที่ ศธ 0206.6 – 776 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 777 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 778 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเพื่อน

ที่ ศธ 0206.6 – 779 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 781 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 782 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 783 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 784 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 785 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 786 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 787 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 788 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 789 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 790 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 791 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 792 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 793 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 794 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 795 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 796 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 797 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 798 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 799 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่ ศธ 0206.6 – 800 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณที่มาข้อมูล จาก ก.ค.ศ.