การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม

686
การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม
การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม

การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงพยาบาลสนาม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตามที่ มีสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) เพิ่มสูงขึ้น
และมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผสให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาสสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทำการรักษาผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิเ – 19 ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม
จึงขอไห้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. กรณีที่อาคารสถานที่ที่ไม่ใด้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น สถานศึกษายุบรวม
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาต
ให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม

๒. กรณีที่สถานศึกษาไม่ใด้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (ON-SITE) เมื่อมีคำร้อง
ขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาสสนาม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม
ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาสสนาม ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการอนุญาตฯ ตาม QR Code ที่ปรากฏ ท้ายหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งเป็นไฟล์ Exce( มาที่ e-mall : [email protected]
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตำเนินการต่อไป
ขอแสดงครามนับถือ

การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม
การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล การอนุญาต ให้ใช้ อาคารสถานที่ ในสถานศึกษา ในสังกัด เป็น โรงพยาบาลสนาม จาก สพฐ.